bisia123

40 tekstów – auto­rem jest bi­sia123.

Może i dąsam się jak mała dziew­czy­na ale, to włas­nie wi­sien­ka na tor­cie ne­gatyw­nych zdarzeń os­tatniego czasu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2015, 22:05

Po­siada­nie zwierząt to luk­sus które­go nie każdy może doświadczyć... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 grudnia 2014, 22:05

Lu­bie czy­tać swo­je sta­re zda­nia, które za­pisałam tu­taj w pop­rzed­nim życiu. Przy­pomi­nają mi cu­dow­ne by­cie nas­to­lat­kiem, pier­wszą miłość która na­dal trwa i te wszys­tkie piękne chwi­le które przyszło mi przeżyć. Te­raz wiem, że czas który prze­minął był słod­ki i kolorowy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lutego 2013, 22:11

Niektóre ko­biety pot­rze­bują do szczęścia pieniędzy, in­nym wys­tar­czy tyl­ko bez­gra­niczna miłość. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 lutego 2012, 23:43

Po­nad niebem? W niebie? W powietrzu?

Gdziekol­wiek by­leby było tam dobrze. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 grudnia 2011, 22:39

Ser­ce - wszys­cy je mają, jed­nak mało kto używa i szanuje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 listopada 2011, 20:40

Za co siebie wi­nisz?
Za tę rolę w życiu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 października 2010, 21:31

Strach odurza nas jak moc­ny śro­dek prze­ciwbólo­wy. Po­wodu­je stan w którym po­dej­mu­jemy bez­nadziej­ne decyzje. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 października 2010, 11:26

Cza­sami... Przegląda­nie sta­rych zdjęć da­je do myślenia... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 24 sierpnia 2010, 19:58

Trze­ba pat­rzeć i rozumieć. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 18 sierpnia 2010, 20:28
bisia123

Kiedy będzie mi dane usłyszeć wasze myśli - wykrzyczę je.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bisia123

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 lutego 2015, 22:05bisia123 do­dał no­wy tek­st Może i dąsam się [...]

18 grudnia 2014, 22:23bisia123 sko­men­to­wał tek­st Uwiel­biam chwi­le , [...]

18 grudnia 2014, 22:05bisia123 do­dał no­wy tek­st Posiadanie zwierząt to luk­sus [...]